Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorgwerking

Aandacht voor zorg is eigen aan kwalitatief onderwijs. De leerkracht is naast leerbegeleider ook opvoeder, en is dus bezorgd om ieder kind. Op deze pagina geven we graag een woordje uitleg bij onze zorgwerking.

Zorgwerking

We vinden het belangrijk dat er een continuüm van zorg in onze school is. De zorgdriehoek vat samen hoe we met zorgmaatregelen omgaan.

Fase 0: Brede basiszorg

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. We streven daarom naar een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor alle leerlingen met aandacht voor de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling.

De klasleerkracht staat in voor de preventieve basiszorg in de klas. Hij onderneemt acties en neemt maatregelen om aan de noden van de leerlingen tegemoet te komen en probeert uit welke aanpak werkt en welke niet. De leerkracht is de hoofdverantwoordelijke voor de brede basiszorg in zijn klas. In de uitbouw van een goede brede basiszorg, kan de klasleerkracht ondersteund worden door het zorgteam.

Naast de klasleerkracht, spelen ook de ouders een belangrijke rol in de brede basiszorg voor hun kind. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met ouders.

Bij een goede preventieve basiszorg, ligt de nadruk op een vroege signalering, gevolgd door gepaste maatregelen. We willen de leerlingen zo vroeg mogelijk de extra aandacht geven die zij nodig hebben. Doen zich ondanks alle maatregelen in de brede basiszorg toch problemen voor, dan kan er snel en doelgericht geremedieerd worden.

Fase 1: Verhoogde zorg

Wanneer voor sommige leerlingen de brede basiszorg niet volstaat, moet de zorg worden uitgebreid. De klasleerkracht gaat op zoek naar extra maatregelen om de leerling te ondersteunen en verder te begeleiden. Daardoor zal de leerling meer aansluiting vinden bij de klasgroep en zal het welbevinden en de betrokkenheid toenemen. Bij het zoeken naar en uitproberen van maatregelen in de verhoogde zorg kan de klasleerkracht ondersteund worden door het zorgteam. Ook het CLB kan de school hierbij in sommige gevallen ondersteunen.

Fase 2: Uitbreiding van zorg

Soms slagen we er niet meer in om een leerling voldoende verder te helpen, ondanks alle inspanningen van het schoolteam en de ouders. Soms hebben de maatregelen die we nemen om een leerling te ondersteunen niet voldoende effect. Dan kan er nood zijn aan extra inzichten en begeleiding. Het schoolteam kan dan een beroep doen op de expertise van het CLB. Het CLB ondersteunt daarbij in het zoeken naar verdere maatregelen of geeft advies aan de school en/of de ouders. Daarbij kan soms doorverwezen worden voor verder onderzoek of begeleiding door externe hulpverlening.

Fase 3: IAC of school op maat

Voor de meeste leerlingen zullen de maatregelen die genomen worden in Fase 0, 1 en 2 volstaan. Sommige leerlingen hebben zo specifieke onderwijsbehoeften dat er meer nodig is dan de redelijke aanpassingen die de gewone school kan doen. Dan kan het nodig zijn af te stappen van het gemeenschappelijk curriculum en over te stappen naar een IAC (Individueel Aangepast Curriculum). In dat geval maakt het CLB een verslag op. De leerling met een verslag kan dan met zijn IAC in de gewone school opgevangen worden of toch een overstap maken naar een school op maat, eventueel in het Buitengewoon Onderwijs.
 

Zorgteam

De zorgcoördinator (Liesbet Triest) heeft taken op school-, leerkracht- en leerlingniveau. Zij coördineert alle zorgoverleg voor de kleuter- en de lagere school en is contactpersoon tussen de school, ouders en CLB.

De zorgcoördinator vorm samen met de directeur en de klastitularis het zorgteam.

Liesbet Triest zorgcoördinator

Ouders als volwaardige gesprekspartners

School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Ouders zijn steeds expert als het gaat over hun kind en zijn daarom een belangrijke bron van informatie als de school wil ondersteunen bij problemen. Samenwerken met ouders betekent voor ons meer dan informeren. Het betekent dat ouders meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind. De school zal steeds de gemaakte afspraken over de aanpak eerst met ouders bespreken alvorens aangepaste hulp te bieden..